Dư 2 thẻ đổi tên

Danh sách 10 trang phục

Arthur Hoàng Kim Cốt
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Mganga Hề Cung Đình
Mganga Tiệc Bánh Kẹo
Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục
Skud Sơn Tặc
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Aleister Quang Vinh
Chaugnar Quang Vinh

Danh sách 19 tướng

Lindis
Cresht
Gildur
Ilumia
Kahlii
Lauriel
Maloch
Mganga
Taara
Tel'Annas
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zephys
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ