Danh sách 14 trang phục

Airi Ninja Xanh Lá
Airi Thích Khách
Aleister Quang Vinh
Arthur Hoàng Kim Cốt
Chaugnar Ác Sinh Mộng Hóa
Chaugnar Quang Vinh
Cresht Thợ Sửa Cáp
Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục
Skud Sơn Tặc
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Valhein Quang Vinh
Violet Nữ Đặc Cảnh

Danh sách 30 tướng

Airi
Alice
Arthur
Astrid
Chaugnar
Gildur
Jinna
Kriknak
Krixi
Lữ Bố
Maloch
Max
Mganga
Mina
Moren
Nakroth
Ormarr
Skud
Taara
TeeMee
Thane
Toro
Triệu Vân
Tulen
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá