Danh sách 7 trang phục

Arthur Hoàng Kim Cốt
Arthur Lãnh Chúa Xương
Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Slimz Thỏ Thợ Mỏ
Thane Quang Vinh
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ

Danh sách 16 tướng

Alice
Arthur
Cresht
Gildur
Kahlii
Mganga
Raz
Slimz
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Chat Với Hỗ Trợ